موسسه آموزشی همراه مدرسه در سراسر ایران نمایندگی فعال می پذیرد.


شرایط عمومی متقاضی جهت درخواست نمایندگی به شرح ذیل می باشد.

1- نداشتن پیشینه کیفری و ترجیحا” داشتن حسن شهرت در محل کسب
2- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
3- اقامت دائم در محل تقاضا.
4- دارا بودن حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۶۵ سال سن.
5- داشتن آموزشگاه متناسب با کار نمایندگی.
6- دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و داشتن حداقل 3سال سابقه محلی در مورد آموزش و تدریس.
7- دارا بودن حساب جاری در گردش.
8-حفظ و نگهداری از مدارک محرمانه موسسه از قبیل لیست قیمت، مدارک فنی و …

تذکر: در صورت هر گونه تخلف در حفظ و حراست از مدارک و اطلاعات موسسه نماینده طرف قرارداد شرکت مشمول جرایم نقدی و کیفری خواهد بود و نمایندگی حق هیچگونه اعتراض را نخواهد داشت.

9- سایر شرایطی که در آینده و پس از پذیرش نمایندگی از طرف موسسه تعیین می گردد. مراحل اخذ نمایندگی مجاز فروش
‌الف. شرایط عمومی متقاضی
‌ب. شرایط اختصاصی ( مشخصات آموزشگاه متقاضی )
‌ج. مدارک مورد نیاز برای تکمیل پرونده
‌د. روش اجرا.

به ما بپیوندید

تماس با ما

روبروی دانشکده مهدیه-موسسه همراه مدرسه
09147903601 _ 09147903601
50004383
novin.pardaz01@gmail.com